Tag: Mukhtar Ansari

Mafia Mukhtar Ansari sentenced to 10 years and MP Afzal to 4 years

Mafia Mukhtar Ansari has been sentenced to 10 years by Ghazipur's MP

Team Happen Recently Team Happen Recently